Lễ Vượt Qua giao ước mới

Giao ước mới là?

Giao ước mới (new covenant) là giao ước được thành lập bởi Đức Chúa Jêsus Christ.

Trong 4 sách Tin Lành của Kinh Thánh Cựu Ước, có ghi chép cảnh Đức Chúa Jêsus chia sẻ “bữa tiệc Lễ Vượt Qua” với các môn đồ. Vào ngày Lễ Vượt Qua, buổi tối ngày 14 thang 1 thánh lịch, Đức Chúa Jêsus chúc tạ bánh và rượu nho và phán rằng “Đây là giao ước mới được lập bởi thịt và huyết Ta.” Và Ngài đã hứa “sự tha tội” và “sự sống đời đời” đối với các môn đồ giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới (Mathiơ 26:17-28).

Xóa bỏ Lễ Vượt Qua giao ước mới

Thật đáng tiếc là Lễ Vượt Qua giao ước mới bị xóa bỏ tại Công đồng Nicaea vào năm 325 SCN. Điều này có nghĩa là con đường có thể nhận được sự tha tội đã bị tắc hoàn toàn.

Khi hỏi các tín hữu đạo Cơ đốc ngày nay rằng “Có phải bạn đã được nhận sự cứu rỗi rồi không?” thì họ đáp lời rằng “Vâng!”, nhưng khi hỏi rằng “Bạn có đang giữ Lễ Vượt Qua không?” thì rất nhiều người lắc đầu. Trên thực tế, không biết đến Lễ Vượt Qua thì không thể nói rằng đã được nhận sự cứu rỗi.

Khôi phục Lễ Vượt Qua giao ước mới

Có một Đấng đã tìm lại cho Lễ Vượt Qua giao ước mới đã bị giấu kín suốt 1600 năm. Đó chính là Đấng An Xang Hồng. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tiếp nhận Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng. Trên toàn thế giới, duy chỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang giữ Lễ Vượt Qua (Buổi tối ngày 14 tháng 1 thánh lịch, Lêvi Ký 23:4).

Có thể xem Lễ Vượt Qua là một trong những qui định quan trọng nhất trong số các qui định mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Đó là bởi Đức Chúa Trời đã hứa sự tha tội và phước lành sự sống đời đời cho toàn nhân loại thông qua Lễ Vượt Qua.

Hiệu quả của Lễ Vượt Qua giao ước mới

Hơn nữa, Lễ Vượt Qua giao ước mới cũng là ngày giúp vượt qua tai nạn. Ngay cả trong thời Cựu Ước cũng vậy, có sự khác biệt đáng kể giữa những người giữ Lễ Vượt Qua và những người không. Những người không giữ Lễ Vượt Qua đều bị hủy diệt.

Nói cách khác, nếu không giữ Lễ Vượt Qua thì không những không được nhận sự tha tội cùng phước lành sự sống đời đời, mà cũng không thể được cứu rỗi khỏi tai vạ mà Đức Chúa Trời dự định sẵn vào thời đại cuối cùng. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào lời tiên tri Kinh Thánh, và đang trân trọng giữ Lễ Vượt Qua, lẽ thật của Hội Thánh Sơ Khai mà Đấng An Xang Hồng dạy dỗ.