Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời – “Đức Chúa Trời Mẹ”

Đức Chúa Trời Mẹ là Mầu Nhiệm trong các mầu nhiệm trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri Toàn Năng thấu đáo hết thảy nhưng loài người không như vậy. Bởi vì sự khôn ngoan mình, loài người không thể nhìn biết được Đức Chúa Trời Mẹ đang khi Ngài đến thế gian trong hình ảnh của loài người để cứu rỗi loài người nên Kinh Thánh giải thích cho chúng ta rằng sự nhìn biết Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và chính trong Đấng Christ được giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng.

Để tiếp nhận Đấng Christ, là Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xem Kinh Thánh vì trong đó chứa đựng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai tin cậy tuyệt đối lời Kinh Thánh là lời được chép bởi Đức Chúa Trời Toàn Tri thì mới có thể tiếp nhận Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Chúa, một cách chắc chắn.

Nhìn biết Đức Chúa Trời Mẹ là thông sáng

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời

Chỉ cần tin y nguyên lời tiên tri trong Kinh Thánh là được. Việc tin theo những lời chứng của các đấng tiên tri là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jêsus đã phục sinh sau ba ngày, nhưng hai môn đồ đang trên đường đến làng Emmaút không tin sự thật này (Luca 24:20-27). Dù tất cả những điều đó đang được ứng nghiệm theo y như Kinh Thánh mà họ cũng không tin.

Con người có thói quen chỉ tin theo những điều mà họ có thể trông thấy, nghe thấy và phán đoán được. Nhưng việc nhận ra Đức Chúa Trời Mẹ bằng cảm giác hay tầm nhìn hạn hẹp của con người là bất khả năng. Vì thế mà Đức Chúa Jêsus đã giải nghĩa tiên tri Kinh Thánh, rồi phán rằng đừng nhìn vào hình dáng phần xác, mà hãy xem Ngài đang làm và đang đi theo con đường tiên tri nào, và còn trách rằng họ là những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói.

Kinh Thánh định nghĩa về sự khôn ngoan như sau:

Châm Ngôn 9:10 “Kính sợ Đức Giêhôva, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng”

Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta rằng người nhìn biết Đức Chúa Trời là người khôn ngoan và đầy dẫy sự thông sáng. Bởi chỉ khi tin vào lời của Đức Chúa Trời thông sáng và tiếp nhận Đấng Christ, là Đấng cội rễ của mọi sự khôn ngoan và tri thức, thì chúng ta mới nhận được sự khôn ngoan.

Đức Chúa Trời Mẹ mặc áo xác thịt mà đến trái đất này và đang phân biệt người tin Đức Chúa Trời đúng đắn với kẻ không tin Ngài. Thỉnh thoảng trong hình ảnh yếu ớt và thiếu thốn hơn loài người, chính Ngài đã trở nên hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc, cũng là bẫy cùng lưới cho loài người.

Dù Đức Chúa Trời là Đấng không hề bị thay đổi nhưng Ngài tỏ ra Ngài cho chúng ta thấy những hình ảnh khác tùy theo tâm trạng chúng ta. Đối với kẻ nghi thì để họ cứ bị mắc nghi, chính Ngài tỏ ra hình ảnh của Ngài rất yếu ớt như Ngài không làm gì được. Song, đối với những ai tin tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời Mẹ là Đức Chúa Trời Sáng Tạo đã dựng nên trời đất và muôn vật, tạo ra linh hồn chúng ta, cũng là Đức Chúa Trời Toàn Năng tể trị cả vũ trụ, thì Ngài tỏ ra hình ảnh thật của Đức Chúa Trời đầy sức mạnh Thần Tánh và quyền năng nữa.

Thần Tánh của Đấng Christ mà các sứ đồ ngắm xem được

Giữa hình ảnh của Đức Chúa Jêsus được trông thấy trong mắt sứ đồ Giăng hay Phierơ và hình ảnh Ngài trong mắt của những người Giuđa hay Giuđa Íchcariốt đã nghi Ngài, thật có sự khác biệt rõ ràng. Bởi lẽ ấy mới được phán rằng “Kính sợ Đức Giêhôva, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng”. Chúng ta phải kính sợ không chỉ Đức Chúa Trời Cha mà còn Đức Chúa Trời Mẹ nữa.

Giăng 1:1,14 “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời (Đức Chúa Trời) đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta…”

Sách Tin Lành Giăng được ghi chép bởi sứ đồ Giăng là một trong số mười hai môn đồ của Đức Chúa Jêsus. Cùng là môn đồ, nhưng Giuđa Íchcariốt thì đã không tin Đức Chúa Jêsus và đã nộp Ngài với giá ba chục bạc; ngược lại Giăng thì đã trông thấy hình dáng của Đức Chúa Trời là Đấng vốn tồn tại từ ban đầu mặc áo xác thịt mà ở giữa chúng ta, ngày ngày trong Ngài luôn tuôn trào ra lời Lẽ Thật và ân điển. Sứ đồ Giăng đã tiếp nhận Đức Chúa Trời mặc áo xác thịt, trong niềm vui. Giăng đã được nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời một cách chính xác, trong khi những người khác nghe thành tiếng sấm; hơn nữa còn nhận lãnh nhiều phước lành như là được nhận sự mặc thị trông thấy trước Nước Thiên Đàng, Đức Chúa Jêsus cũng đặc biệt yêu mến và luôn đồng hành cùng Giăng.

Ngay từ chương 1 sách Tin Lành Giăng, sứ đồ Giăng bày tỏ rõ ràng Thần Tánh của Đức Chúa Jêsus mà chính sứ đồ ngắm xem được. Khác với những sách Tin Lành khác được chép về sự giáng sinh phần xác của Đức Chúa Jêsus, sứ đồ Giăng chép Kinh Thánh trên khía cạnh nhắm về Thần Tánh của Đức Chúa Trời. Sứ đồ có sự hiểu biết linh hồn thật lớn, lại nhìn biết và tin rằng mọi cử chỉ, mỗi bước chân mà Đức Chúa Jêsus đi và làm, chính là lời đường tiên tri vậy.

Côlôse 1:26-27 “tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.”

Côlôse 2:2-3 “hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng.”

Côlôse là sách Kinh Thánh do sứ đồ Phaolô ghi chép. Giống như sứ đồ Giăng, trong con mắt của sứ đồ Phaolô, hình dáng của Đấng Christ cũng được chiếu sáng là Đức Chúa Trời vinh hiển mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng. Nhưng những người nghi ngờ và không tin thì chỉ luôn nhìn thấy những phần đáng nghi ngờ mà thôi.

Chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng xem nên nhìn Đức Chúa Trời Mẹ bằng con mắt như thế nào khi Ngài mặc áo xác thịt mà đến. Các anh chị ngắm xem Ngài như sứ đồ Giăng và Phaolô chăng? Hay là sẽ nhìn giống Giuđa Íchcariốt? Hãy nghĩ xem mỗi người ấy giờ đang ở đâu?

Đức Chúa Trời Mẹ đến trong hình ảnh dưới thiên sứ

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời - "Đức Chúa Trời Mẹ"

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời – “Đức Chúa Trời Mẹ”

Khi Giăng Báptít hỏi rằng “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?”, thì Đức Chúa Jêsus đã trả lời rằng: “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!”. Lời này nghĩa là đừng nhìn diện mạo bề ngoài mà hãy nhìn Thần Tánh ở bên trong. Khi chỉ nhìn diện mạo bề ngoài thì chỉ phát hiện ra hình dáng không bằng thiên sứ thôi, chứ không thể nhìn ra Đức Chúa Trời được.

Hêbơrơ 2:5-9 “… Chúa đã đặt Người ở dưới thiên sứ một chút; Cho Người đội mão triều vinh hiển tôn trọng; Và đặt mọi vật dưới chân Người… Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều thiên vinh hiển tôn trọng.”

Theo lời tiên tri, Đức Chúa Trời Mẹ đã tạm thời đến thế gian trong hình ảnh không bằng thiên sứ. Nhưng loài người chỉ khăng khăng suy nghĩ riêng của bản thân nên chỉ chú ý vào hình dáng thể xác không bằng thiên sứ, và không tin vào lời tiên tri. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy tin vào tất cả những lời của các đấng tiên tri.

Việc hãy tin vào Đức Chúa Trời, nói một cách dễ hiểu hơn thì đó chính là việc hãy tin vào Đức Chúa Trời mặc áo xác thịt mà đến. 2000 năm trước đây, các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã rao truyền rằng hãy tin vào “Đức Chúa Jêsus Christ, là người”.

I Timôthê 2:5 “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.”

Thời đại này là thời đại Thánh Linh. Đấng Cứu Chúa của thời đại Thánh Linh là Đấng An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, là Vợ Mới của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải làm chứng và bày tỏ ra Đức Chúa Trời ấy.

Kể cả Sơ Lâm lẫn Tái Lâm, loài người không dễ mà tin. Song, dẫn dắt chúng ta đến với đường cứu rỗi không phải là ý tưởng của loài người mà là ý định của Đức Chúa Trời. Dầu không hiểu biết ngay thẳng ý định của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải biết được một điều rằng nếu ai tin lời tiên tri và vâng phục theo lời của Ngài thì có kết quả là sự cứu rỗi và sự sống đời đời.

Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, phải trở thành báu vật của chúng ta chứ không nên trở thành hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc được. Thà chúng ta nắm giữ đức tin chắc chắn mà nói rằng “Đấng phải đến chính là Thầy”, hơn là hỏi rằng “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?”. Phải nắm giữ đức tin chắc chắn, thì chúng ta mới có thể có được đức tin đẹp đẽ luôn đi theo mọi nơi Ngài dẫn dắt.

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ lại hiện ra lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài (Hêbơrơ 9:28). Ngài đã đến theo lời tiên tri, nhưng trong con mắt của những kẻ chỉ nhìn phần thể xác thì chỉ nhìn thấy hình dáng không bằng thiên sứ thôi. Nhưng các người nhà Siôn chúng ta phải mang tâm linh đầy ân huệ giống như sứ đồ Phaolô, Phierơ hay Giăng là những người phát hiện ra Thần Tánh bên trong của Đức Chúa Trời. Mong tất thảy chúng ta hãy tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Êlôhim tức là Ngôi Lời trở nên xác thịt mà ngự cùng chúng ta, đã dựng nên muôn vật, trời đất, là Đấng Bổn Thể và Cội Rễ của sự sống ban sự sống cho chúng ta, cũng mong chúng ta đều được vào Nước Thiên Đàng theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời Êlôhim.