Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời – “Đức Chúa Trời Mẹ”

Đức Chúa Trời Mẹ là Mầu Nhiệm trong các mầu nhiệm trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri Toàn Năng thấu đáo hết thảy nhưng loài người không như vậy. Bởi vì sự khôn ngoan mình, loài người không thể nhìn biết được Đức Chúa Trời Mẹ đang khi Ngài đến thế gian trong hình ảnh của loài người để cứu rỗi loài người nên Kinh Thánh giải thích cho chúng ta rằng sự nhìn biết Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và chính trong Đấng Christ được giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng.

Để tiếp nhận Đấng Christ, là Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời, chúng ta phải xem Kinh Thánh vì trong đó chứa đựng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai tin cậy tuyệt đối lời Kinh Thánh là lời được chép bởi Đức Chúa Trời Toàn Tri thì mới có thể tiếp nhận Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Chúa, một cách chắc chắn.

Nhìn biết Đức Chúa Trời Mẹ là thông sáng

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời

Chỉ cần tin y nguyên lời tiên tri trong Kinh Thánh là được. Việc tin theo những lời chứng của các đấng tiên tri là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jêsus đã phục sinh sau ba ngày, nhưng hai môn đồ đang trên đường đến làng Emmaút không tin sự thật này (Luca 24:20-27). Dù tất cả những điều đó đang được ứng nghiệm theo y như Kinh Thánh mà họ cũng không tin.

Con người có thói quen chỉ tin theo những điều mà họ có thể trông thấy, nghe thấy và phán đoán được. Nhưng việc nhận ra Đức Chúa Trời Mẹ bằng cảm giác hay tầm nhìn hạn hẹp của con người là bất khả năng. Vì thế mà Đức Chúa Jêsus đã giải nghĩa tiên tri Kinh Thánh, rồi phán rằng đừng nhìn vào hình dáng phần xác, mà hãy xem Ngài đang làm và đang đi theo con đường tiên tri nào, và còn trách rằng họ là những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói.

Kinh Thánh định nghĩa về sự khôn ngoan như sau:

Châm Ngôn 9:10 “Kính sợ Đức Giêhôva, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng”

Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta rằng người nhìn biết Đức Chúa Trời là người khôn ngoan và đầy dẫy sự thông sáng. Bởi chỉ khi tin vào lời của Đức Chúa Trời thông sáng và tiếp nhận Đấng Christ, là Đấng cội rễ của mọi sự khôn ngoan và tri thức, thì chúng ta mới nhận được sự khôn ngoan.

Đức Chúa Trời Mẹ mặc áo xác thịt mà đến trái đất này và đang phân biệt người tin Đức Chúa Trời đúng đắn với kẻ không tin Ngài. Thỉnh thoảng trong hình ảnh yếu ớt và thiếu thốn hơn loài người, chính Ngài đã trở nên hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc, cũng là bẫy cùng lưới cho loài người.

Dù Đức Chúa Trời là Đấng không hề bị thay đổi nhưng Ngài tỏ ra Ngài cho chúng ta thấy những hình ảnh khác tùy theo tâm trạng chúng ta. Đối với kẻ nghi thì để họ cứ bị mắc nghi, chính Ngài tỏ ra hình ảnh của Ngài rất yếu ớt như Ngài không làm gì được. Song, đối với những ai tin tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời Mẹ là Đức Chúa Trời Sáng Tạo đã dựng nên trời đất và muôn vật, tạo ra linh hồn chúng ta, cũng là Đức Chúa Trời Toàn Năng tể trị cả vũ trụ, thì Ngài tỏ ra hình ảnh thật của Đức Chúa Trời đầy sức mạnh Thần Tánh và quyền năng nữa.

Thần Tánh của Đấng Christ mà các sứ đồ ngắm xem được

Giữa hình ảnh của Đức Chúa Jêsus được trông thấy trong mắt sứ đồ Giăng hay Phierơ và hình ảnh Ngài trong mắt của những người Giuđa hay Giuđa Íchcariốt đã nghi Ngài, thật có sự khác biệt rõ ràng. Bởi lẽ ấy mới được phán rằng “Kính sợ Đức Giêhôva, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng”. Chúng ta phải kính sợ không chỉ Đức Chúa Trời Cha mà còn Đức Chúa Trời Mẹ nữa.

Giăng 1:1,14 “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời (Đức Chúa Trời) đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta…”

Sách Tin Lành Giăng được ghi chép bởi sứ đồ Giăng là một trong số mười hai môn đồ của Đức Chúa Jêsus. Cùng là môn đồ, nhưng Giuđa Íchcariốt thì đã không tin Đức Chúa Jêsus và đã nộp Ngài với giá ba chục bạc; ngược lại Giăng thì đã trông thấy hình dáng của Đức Chúa Trời là Đấng vốn tồn tại từ ban đầu mặc áo xác thịt mà ở giữa chúng ta, ngày ngày trong Ngài luôn tuôn trào ra lời Lẽ Thật và ân điển. Sứ đồ Giăng đã tiếp nhận Đức Chúa Trời mặc áo xác thịt, trong niềm vui. Giăng đã được nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời một cách chính xác, trong khi những người khác nghe thành tiếng sấm; hơn nữa còn nhận lãnh nhiều phước lành như là được nhận sự mặc thị trông thấy trước Nước Thiên Đàng, Đức Chúa Jêsus cũng đặc biệt yêu mến và luôn đồng hành cùng Giăng.

Ngay từ chương 1 sách Tin Lành Giăng, sứ đồ Giăng bày tỏ rõ ràng Thần Tánh của Đức Chúa Jêsus mà chính sứ đồ ngắm xem được. Khác với những sách Tin Lành khác được chép về sự giáng sinh phần xác của Đức Chúa Jêsus, sứ đồ Giăng chép Kinh Thánh trên khía cạnh nhắm về Thần Tánh của Đức Chúa Trời. Sứ đồ có sự hiểu biết linh hồn thật lớn, lại nhìn biết và tin rằng mọi cử chỉ, mỗi bước chân mà Đức Chúa Jêsus đi và làm, chính là lời đường tiên tri vậy.

Côlôse 1:26-27 “tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.”

Côlôse 2:2-3 “hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng.”

Côlôse là sách Kinh Thánh do sứ đồ Phaolô ghi chép. Giống như sứ đồ Giăng, trong con mắt của sứ đồ Phaolô, hình dáng của Đấng Christ cũng được chiếu sáng là Đức Chúa Trời vinh hiển mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan thông sáng. Nhưng những người nghi ngờ và không tin thì chỉ luôn nhìn thấy những phần đáng nghi ngờ mà thôi.

Chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng xem nên nhìn Đức Chúa Trời Mẹ bằng con mắt như thế nào khi Ngài mặc áo xác thịt mà đến. Các anh chị ngắm xem Ngài như sứ đồ Giăng và Phaolô chăng? Hay là sẽ nhìn giống Giuđa Íchcariốt? Hãy nghĩ xem mỗi người ấy giờ đang ở đâu?

Đức Chúa Trời Mẹ đến trong hình ảnh dưới thiên sứ

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời - "Đức Chúa Trời Mẹ"

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời – “Đức Chúa Trời Mẹ”

Khi Giăng Báptít hỏi rằng “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?”, thì Đức Chúa Jêsus đã trả lời rằng: “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!”. Lời này nghĩa là đừng nhìn diện mạo bề ngoài mà hãy nhìn Thần Tánh ở bên trong. Khi chỉ nhìn diện mạo bề ngoài thì chỉ phát hiện ra hình dáng không bằng thiên sứ thôi, chứ không thể nhìn ra Đức Chúa Trời được.

Hêbơrơ 2:5-9 “… Chúa đã đặt Người ở dưới thiên sứ một chút; Cho Người đội mão triều vinh hiển tôn trọng; Và đặt mọi vật dưới chân Người… Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều thiên vinh hiển tôn trọng.”

Theo lời tiên tri, Đức Chúa Trời Mẹ đã tạm thời đến thế gian trong hình ảnh không bằng thiên sứ. Nhưng loài người chỉ khăng khăng suy nghĩ riêng của bản thân nên chỉ chú ý vào hình dáng thể xác không bằng thiên sứ, và không tin vào lời tiên tri. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy tin vào tất cả những lời của các đấng tiên tri.

Việc hãy tin vào Đức Chúa Trời, nói một cách dễ hiểu hơn thì đó chính là việc hãy tin vào Đức Chúa Trời mặc áo xác thịt mà đến. 2000 năm trước đây, các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã rao truyền rằng hãy tin vào “Đức Chúa Jêsus Christ, là người”.

I Timôthê 2:5 “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.”

Thời đại này là thời đại Thánh Linh. Đấng Cứu Chúa của thời đại Thánh Linh là Đấng An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, là Vợ Mới của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải làm chứng và bày tỏ ra Đức Chúa Trời ấy.

Kể cả Sơ Lâm lẫn Tái Lâm, loài người không dễ mà tin. Song, dẫn dắt chúng ta đến với đường cứu rỗi không phải là ý tưởng của loài người mà là ý định của Đức Chúa Trời. Dầu không hiểu biết ngay thẳng ý định của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải biết được một điều rằng nếu ai tin lời tiên tri và vâng phục theo lời của Ngài thì có kết quả là sự cứu rỗi và sự sống đời đời.

Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, phải trở thành báu vật của chúng ta chứ không nên trở thành hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc được. Thà chúng ta nắm giữ đức tin chắc chắn mà nói rằng “Đấng phải đến chính là Thầy”, hơn là hỏi rằng “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?”. Phải nắm giữ đức tin chắc chắn, thì chúng ta mới có thể có được đức tin đẹp đẽ luôn đi theo mọi nơi Ngài dẫn dắt.

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ lại hiện ra lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài (Hêbơrơ 9:28). Ngài đã đến theo lời tiên tri, nhưng trong con mắt của những kẻ chỉ nhìn phần thể xác thì chỉ nhìn thấy hình dáng không bằng thiên sứ thôi. Nhưng các người nhà Siôn chúng ta phải mang tâm linh đầy ân huệ giống như sứ đồ Phaolô, Phierơ hay Giăng là những người phát hiện ra Thần Tánh bên trong của Đức Chúa Trời. Mong tất thảy chúng ta hãy tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Êlôhim tức là Ngôi Lời trở nên xác thịt mà ngự cùng chúng ta, đã dựng nên muôn vật, trời đất, là Đấng Bổn Thể và Cội Rễ của sự sống ban sự sống cho chúng ta, cũng mong chúng ta đều được vào Nước Thiên Đàng theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời Êlôhim.

53 Comments

 • Bùi văn toàn Tháng Sáu 2, 2018 at 2:08 chiều Reply

  thật tuyệt vời kinh thánh thật mầu nhiệm dù đã ghi chép mấy ngàn năm về sự tồn tại của ĐCT Mẹ rồi mà không ai biết chỉ đến thời đại này ngài mới bày tỏ ra CTCM!

 • Tuyết Nhung Tháng Sáu 3, 2018 at 6:05 sáng Reply

  Sống trên cuộc đời này, sự may mắn và phước lành nhất đó chính là được nhận biết Đức Chúa Trời và trở nên là con cái Ngài. Ngay cả vua Salômôn, là vị vua có tất cả sự khôn ngoan thông sáng và sự giàu có, cũng đã nói rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời này chính là sự kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài. Vào thời đại này, Đức Chúa Trời Mẹ,là mầu nhiệm trong các mầu nhiệm, đã đến thế gian theo như lời tiên tri Kinh Thánh. Chỉ có ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời mới có Đức Chúa Trời Mẹ. Chỉ có những ai tin vào Đức Chúa Trời Mẹ và đi theo sự dẫn dắt của Ngài thì mới được trở về Nước Thiên Đàng mà thôi

 • Phương Tháng Sáu 4, 2018 at 5:20 sáng Reply

  Cảm Tạ Cha Mẹ đã ban cho chúng con được hiểu biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đến trong xác thịt vào thời đại này.

 • Thuonglouis Tháng Sáu 4, 2018 at 5:53 sáng Reply

  Cảm tạ ĐCT Cha Mẹ đã ban sự khôn ngoan để con nhìn biết đc ĐCT Cha Mẹ chân thật đến trong xác thịt, là Thánh Linh và Vợ Mới được tiên tri trong Kinh Thánh. Để con có đức tin vào ngài và cố gắng đạt đến sự cứu rỗi

 • huỳnh yến Tháng Sáu 4, 2018 at 10:10 sáng Reply

  Đức Chúa Trời mẹ là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời bị giấu kín trải qua các đời các kiếp và được bày tỏ ra vào kí cuối cùng này, Con xin cảm tạ Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời mẹ đã ban cho con được biết sự mầu nhiệm quý báu nhất trong thế gian này chẳng có gì có thể so sánh được, Mẹ chính là bửu vật của hết thảy anh chị em chúng con, con xin cảm tạ mẹ đã đến trái đất này trong hình ảnh loài người thấp hèn để dẫn dắt chúng con trở về nước thiên đàng. Dù loài người không nhận biết và từ chối , dù họ có nói gì đi nữa thì sự thật Cha vẫn là Cha của con, Mẹ vẫn là Mẹ của con mãi mãi. Con xin cảm tạ Đức chúa trời Cha Mẹ!

 • Dan tran Tháng Sáu 4, 2018 at 4:59 chiều Reply

  Cảm tạ cha mẹ vì đã cho chúng con sống thời đại này cho chúng con gặp gỡ đức chúa trời mẹ trong xác thịt ngài là mầu nhiệm trong các mầu nhiệm mà chúng con hôm nay chiêm ngưỡng được

 • Mèo con Tháng Sáu 7, 2018 at 1:45 sáng Reply

  Con thật chẳng xứng đáng gì trước mặt Đức Chúa Trời Đấng tôn quý, mà Ngài lại lựa chọn cho biết sự màu nhiệm vô cùng quý báu như thế. Thật cảm tạ CHA MẸ.

 • Wiliiam Đông Tháng Sáu 7, 2018 at 6:12 sáng Reply

  Cùng một quyển sách kinh thánh nhưng có người thấy được Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng có người đọc hoài cũng không thấy được Đức Chúa Trời Mẹ. Quả thật sự hiểu biết này Đức Chúa Trời chỉ tỏ ra cho những kẻ được lựa chọn mà thôi. Thật lành phước thay cho những ai có Mẹ, được Mẹ bảo bọc, nuôi nấng và yêu thương.

 • Đinh Vân Thanh Tháng Sáu 7, 2018 at 3:30 chiều Reply

  Sứ đồ Phaolo cũng đã ngắm xem được rằng: Nhưng Thành GiêRuSaLem ở trên cao là tự do và ấy là Mẹ chúng ta (Galati 4:26). Đức Chúa Trời Mẹ được Kinh Thánh làm chứng dầu đang bị che khuất bản thể Ngài trong hình ảnh xác thịt. Nhưng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời và chói sáng rực rỡ vinh hiển Ngài. CTCM

 • Vũ Thị Thu Trang Tháng Sáu 10, 2018 at 3:36 chiều Reply

  Thực sự càng đọc mới càng thấm thía rằng sự nhận biết Đức Chúa Trời Mẹ là sự phước lành lớn biết bao! Con chỉ biết cảm tạ Cha Mẹ thật nhiều!

 • Tran anh Tháng Sáu 11, 2018 at 8:15 sáng Reply

  Sự nhận biết Đức Chúa Trời Mẹ đó chính là sự thông sáng.ôi mình thật may mắn.Cảm tạ Cha Mẹ

 • Thu Khanh Tháng Sáu 11, 2018 at 9:26 sáng Reply

  Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì đã ban cho chúng con món quà đặc biệt ấy là nhìn biết ĐCT Cha Mẹ mặc áo xác thịt. Ngay nay, có Mẹ ở cùng chúng con mới chiến thắng mọi mũi tên thù địch của satan mà dạn dĩ được trở về Nước Thiên Đàng cùng với Mẹ. Dẫu thế gian không nhìn biết Mẹ nhưng chúng con thì tin tuyệt đối vào Mẹ, Đức Chuá Trời của chúng con. Vinh hiển của Mẹ sáng chiếu rực rỡ trong lòng chúng con. Chúng con yêu Đức Chúa Trời Mẹ, Mẹ là toàn bộ cuộc sống của chúng con. Chúng con Cảm Tạ Cha Mẹ.

 • Susu Tháng Sáu 11, 2018 at 11:20 sáng Reply

  Đến với Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem mới có sự khôn ngoan để hiểu biết sự mầu nhiệm của Nước Thiên Đàng

 • Thảo Tháng Sáu 11, 2018 at 11:34 sáng Reply

  Đối với Giăng , Phiero va Phaolo đã xem thấy Bản Thể của Đức Chúa Jêsus và nói Ngài có lời của sự sống đời đời thì Đức Chúa trở nên là bửu vật, nhưng đối với người không trông thấy như Giuđa Íchcariốt,..thì ĐCJêsus trở nên hòn đá vấp ngã. Bây giờ cũng vậy Hãy đến với ĐCT Cha và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem để nhận sự sống đời đời

 • Blossom Tháng Sáu 11, 2018 at 1:06 chiều Reply

  Hy vọng mọi người đều có thể hiểu ra và nhận lấy mầu nhiệm trong các mầu nhiệm ^^

 • Thủy Tháng Sáu 11, 2018 at 2:44 chiều Reply

  Món quà lớn nhất của chúng ta trên đời tạm này đó là nhận biết được sự tồn tại của Đức Chúa Trời Cha Mẹ.
  Nơi đâu có Đức Chúa Trời nơi đó mới tồn tại tình yêu thương thật sự.

 • Tien Nguyen Tháng Sáu 11, 2018 at 2:50 chiều Reply

  Nhiều lần lại giật mình chợt nhớ đến một điều thật ngạc nhiên ấy là Đức Chúa Trời Mẹ vẫn đang ở trên Trái Đất này. Được nghe lấy giọng tiếng của Ngài. Và được gọi Ngài bằng 2 tiếng Mẹ ơi! Thật tuyệt vời. Con cảm tạ đời đời lên Đức Chúa Trời Mẹ.

 • Phạm Lệ Tháng Sáu 11, 2018 at 3:07 chiều Reply

  Cảm tạ Mẹ vì con được mở mắt linh hồn mà nhận biết Ngài và trở nên con của Mẹ, con không còn lang thang lạc lối nữa,con đã là con của Mẹ! Mẹ ơi! Ở giữa sự bắt bớ miệt thị con càng yêu Mẹ và cảm tạ Mẹ vì Mẹ luôn ở cùng chúng con!

 • Miyuki Tháng Sáu 11, 2018 at 3:15 chiều Reply

  Mọi người chỉ luôn nhìn vào bên ngoài và vội vàng phán xét mà không nhìn vào tấm lòng bên trong mới là sự thật. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã bày tỏ điều này ra cho chúng con biết. “Thật Ngài chính là Đấng phải đến”

 • Minh Nhật Tháng Sáu 11, 2018 at 4:19 chiều Reply

  Ngay từ những trang đầu tiên trong kinh thánh Đức Chúa Trời sớm bày tỏ hình ảnh của Ngài rồi. Một là Đức Chúa Trời mang hình Nam mà chúng ta đều kêu là Cha, Một là Đức Chúa Trời mang hình nữ mà chúng ta đương nhiên phải gọi Ngài là Mẹ:
  Sáng thế ký 1:27: Đức Chúa Trời dựng nên loài người GIỐNG NHƯ HÌNH NGÀI; Ngài dựng nên LOÀI NGƯỜI GIỐNG NHƯ HÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI, Ngài dựng nên người NAM cùng người NỮ.

 • Tôm-ssi Tháng Sáu 11, 2018 at 5:43 chiều Reply

  Nếu chẳng bởi Mẹ đến…con cái đã chẳng thể nào được trở về nhà. Ân điển của Ngài lớn lao đến vậy, thế gian ơi…hãy nghe tiếng Mẹ gọi mà quay về

 • Mai thi Tháng Sáu 11, 2018 at 5:55 chiều Reply

  Bằng môi miệng hèn mọn của chúng con là những tội nhân gian ác này chúng con xin dâng lên hết thảy sự cảm tạ tán dương ngợi khen đời đời lên danh chí thánh của ĐCT Cha và ĐCT Mẹ của chúng con vì lòng nhân từ Ngài đã cứu chúng con ôm ấp tội lỗi và tha thứ sự phản ngịch của chúng con hầu cho chúng con dc cứu và dc CM dẫn về NTĐ. Xin CM cho chúng con đc giữ gìn đức tin và cơ hội quý báu này cho đến cuối cùng. Chúng con Yêu CM rất nhiều !!!!!

 • Lyli Tháng Sáu 12, 2018 at 12:57 sáng Reply

  Mẹ là sự mầu nhiệm cuối cùng của kinh thánh
  Nếu tin kinh thánh nhất định phải tin Mẹ vì kinh thánh đã ghi chép làm chứng rất rõ về điều ấy
  Mẹ đã đến trái đất chỉ vì lòng quan tâm tới sự sống các con cái, dầu rằng các con cái chưa hiểu ra

 • Hoàng Nhi Tháng Sáu 12, 2018 at 1:06 sáng Reply

  Cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ đã cho chúng con gặp Ngài, nhờ Mẹ mà chúng con được vui mừng hạnh phúc khi nghĩ đến ngày được trở về nhà đời đời

 • Hương Tháng Sáu 12, 2018 at 1:12 sáng Reply

  Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem là sự mầu nhiệm trong các sự mầu nhiệm. Sự thật về Đức Chúa Trời Mẹ được ghì chép rõ ràng trong Kinh Thánh (galati 4:26) nên xin những ai yêu mến Đức Chúa Trời hãy mở lòng ra mà tìm kiếm Mẹ.

 • Q Nguyễn Tháng Sáu 12, 2018 at 4:06 chiều Reply

  Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời là lời răn dạy của Ngài để dành cho chúng ta. Nên nền tảng và tiêu chuẩn của người tin vào DCT chính là KT chứ không phải là ý kiến hay suy nghĩ của một cá nhân nào đó. 2000 DCT đã đến TĐ trong xác thịt bình phàm, nhưng mọi người đã không tiếp nhận Ngài. Ngày nay KT tiên tri rằng DCT Mẹ sẽ xuất hiện trong xác thịt và ở giữa loài người nên chúng ta đừng lặp lại sai lầm 2000 năm trước mà hãy có cái nhìn và suy nghĩ dựa vào lời của KT để có thể nhận được phần thưởng quý giá từ DCT

 • Hien Tháng Sáu 13, 2018 at 2:44 sáng Reply

  Không nên nhìn vào phần xác thịt, mà hãy tin vào Kinh Thánh. Vì những sự ghi chép trong Kinh Thánh đều được ứng nghiệm trọn vẹn và là sự thật.

 • Thiên Ý Tháng Sáu 13, 2018 at 3:24 sáng Reply

  Cảm tạ Cha Mẹ! Chúng con biết rằng nếu như Cha Mẹ k kéo đến thì chẳng có ai đến được cùng với Cha Mẹ. CTCM đã cho chúng con dc nhận biết Cha Mẹ là ĐCT Êlôhim quyền năng. Là Thánh Linh và vợ mới đến ban nước sự sống. Hầu cho chúng con mỗi ngày biết sửa đổi trở nên con cái biết ăn năn biết sanh lại mới có tấm lòng mới thành hình ảnh đẹp đẽ trọn vẹn trc mặt ĐCT Cha Mẹ tôn quý của chúng con. Hầu mau chóng đc về quê hương NTĐ vĩnh cửu ❤️

 • Uyên Nguyễn Tháng Sáu 13, 2018 at 5:05 sáng Reply

  Thật cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì sự nhìn biết Đấng Thánh không phải theo con mắt tri thức của loài người. Như lời Kinh Thánh tại Giăng 1:1-14 “… Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng…. thế gian chằng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, xong dân mình chẳng hề nhận lấy. NHƯNG HỄ AI ĐÃ NHẬN NGÀI, THÌ NGÀI BAN CHO QUYỀN PHÉP TRỞ NÊN CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI, LÀ BAN CHO NHỮNG KẺ TIN DANH NGÀI, LÀ KẺ….SANH BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI VẬY.” Chúng con xin dâng cảm tạ Cha Mẹ đời đời

 • Quynh Tháng Sáu 14, 2018 at 2:54 sáng Reply

  “ Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” Thông qua lời chúng ta mới có thể được mở mắt phần linh hồn mà nhận biết Đức Chúa Trời

 • Mỹ Huyền Tháng Sáu 14, 2018 at 4:52 sáng Reply

  Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha đã Tái Lâm đến thế gian này và bày tỏ ra vinh quang vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giê-ru-sa-lem cho chúng con được biết, thật phước lành thay cho chúng con vì đã được trông thấy Mẹ cũng như các sứ đồ vào 2000 năm trước đã được tận mắt trông thấy Cha vậy

 • Phạm Hảo Tháng Sáu 14, 2018 at 4:56 sáng Reply

  Đức Chúa Trời Mẹ là Đấng đang ngự trên Trái Đất nhỏ như hạt bụi so với những gì ngoài vũ trụ kia. Giả sử chúng ta phải sinh sống và ăn ở tại một nơi nhỏ bé thì chúng ta có tự nguyện sống mãi nơi đó không? tất nhiên là không rồi, thế mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã xuống đây để tìm kiếm chúng ta, và còn hi sinh thật nhiều vì chúng ta nữa, xin cảm tạ Đức Chúa Trời đời đời

 • Arbert Martha Tháng Sáu 14, 2018 at 4:58 sáng Reply

  We love you, cố gắng lên nha mọi người, chúc vui vẻ và thành công trong mọi việc.

 • Đăng Huy Tháng Sáu 14, 2018 at 6:01 sáng Reply

  Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã mở tai mắt phần linh hồn của chúng con cho chúng con nhận biết và tiếp nhận được cha mẹ xin cha mẹ cho mọi anh chị em chúng con ai cũng ăn năn bằng tấm lòng tin kính và kính sợ cha mẹ .

 • Trang Tháng Sáu 14, 2018 at 6:48 sáng Reply

  CTCM đã ban cho con sự khôn ngoan, thông sáng để có thể nhìn và nhận biết Cha Mẹ. Xin Cha Mẹ dẫn dắt ace chúng con đi theo đg lối của Ngài

 • Hứa Bá An Tháng Sáu 14, 2018 at 9:25 sáng Reply

  Hình ảnh Đức Chúa Trời Mẹ đầy yêu thương vì chúng ta mà đã đến thế gian để ban sự cứu rỗi bằng con đường hi sinh mà Mẹ đã đi. Chúng con thật cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ!

 • Phuong Phan Tháng Sáu 14, 2018 at 9:53 sáng Reply

  Đức CHúa Trời CHa AN XANG HỒNG và Đức Chúa Trời Mẹ GIERUSALEM chính là sự mầu nhiệm cuối cùng trong KT. Cảm tạ NGài đã thương xót mà mở cửa tâm linh nghèo nàn của chúng con để chúng con được tiếp nhận NGài. Cầu xin ĐỨc CHúa Trời Eelohim giữ gìn cho đức tin của chúng con luôn được ở trong Cha Mẹ cho đến cuối cùng. VÀ xin Cha Mẹ ban thêm sức cho chúng con để chúng con được đi ra bày tỏ sự sáng và tình yêu thương chí cao chí thánh của Cha Mẹ

 • Nnnn Tháng Sáu 14, 2018 at 11:43 sáng Reply

  Xin cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã cho phép chúng con, các ace Hội Thánh của Đức Chúa Trời được tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem là Đấng Cứu Chúa đến vào thời đại Đức Thánh Linh này.

 • Tâm Tháng Sáu 14, 2018 at 11:45 sáng Reply

  Chẳng phải bởi xác thịt mà nhận biết đc, bèn là bởi Đức Chúa Trời ở trên trời thương xót mà ban cho. Cầu xin Đức Chúa Trời Cha Mẹ xin cho chúng con nhận biết Ngài 1 cách rõ ràng và luôn kính sợ Cha Mẹ và trung tín trên con đường trở về que hương trên trời

 • Ngọc Tháng Sáu 14, 2018 at 1:45 chiều Reply

  Thật phước lành và quý báu khi cho con nhận biết được cha mẹ ??

 • Sen Tháng Sáu 15, 2018 at 7:45 sáng Reply

  Nhìn biết Đức Chúa Trời Mẹ là sự thông sáng và khôn ngoan, là bước dẫn đến sự sống đời đời

 • Tiểu Quyên Tháng Sáu 15, 2018 at 11:39 sáng Reply

  Tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ đã bị giấu kín trải qua các kiếp mọi đời, dầu các từng trời vũ trụ bao la cũng không thể che giấu đi tình yêu thương vô hạn Ngài. Dầu bây giờ Đức Chúa Trời Mẹ đang mặc lấy xác thịt bình phàm, không ai có thể tin nổi Mẹ là Đức Chúa Trời, nhưng bởi tình yêu thương vô hạn mà không ai có thể đảm đương nổi, bởi con đường tiên tri khổ nạn mà Mẹ đã đi, và bởi những lời của sự sống đời đời mà Mẹ ban cho chúng con thì chúng con nhìn biết xác tín rằng, Mẹ chính là Đức Chúa Trời Đời Đời của chúng con. Thưa Mẹ, nếu không bởi ân điển sự thương xót Mẹ ban cho thì chúng con là những kẻ ngu muội không thể nào nhìn biết được sự mầu nhiệm trong các sự mầu nhiệm, chính là Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem đời đời của chúng con. Nên bằng hết tấm lòng chúng con thật xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem yêu thương của chúng con.

 • Anh Thư Tháng Sáu 16, 2018 at 9:52 sáng Reply

  ĐCT Mẹ là sự mầu nhiệm trong tất thảy mọi sự mầu nhiệm, cảm tạ Cha Mẹ vì đã cho con được sinh ra ở thời đại Đức thánh linh này, được nhận biết các lời tiên tri trong kinh thánh, được nhận biết ĐCT Cha Mẹ đến trong xác thịt và tình yêu thương, sự hy sinh cao cả của Mẹ trong những giờ phút này. con xin dâng cảm tạ Cha Mẹ đời đời

 • Phạm sơn Tháng Sáu 18, 2018 at 8:48 sáng Reply

  Con đã từng mơ ước được giống các sứ đồ mà đã ở thời đại nhìn biết Đức Chúa Giêsus đến trong xác thịt. Điều này đã trở thành hiện thực trước mắt con vào ngày con được nhìn biết Đức Chúa Trời Mẹ là Đấng đang mặc áo xác thit ở trên trái đất này. Thật cảm tạ Mẹ đã đến và làm cho mọi lời kinh thánh được ứng nghiệm. Kể cả không cần nhìn biết kinh thánh nhưng chỉ cần mỗi khi nghĩ đến Mẹ, nghe về Mẹ, được nhìn thấy Mẹ, là trong tấm lòng con tràn đầy cảm động và nước mắt cứ rưng rưng. Thưa Mẹ Giêrusalem Ngài thật là Đức Chúa Trời Mẹ tôn quí của chúng con. Chúng con yêu Mẹ

 • Mỹ Hoàng Tháng Sáu 21, 2018 at 3:28 sáng Reply

  Sự Mầu Nhiệm trong các Sự Mầu Nhiệm đó chính là Đức Chúa Trời Mẹ. Ngài sẽ là hòn đá quí báu cho những ai nhìn biết Thần Tánh của Ngài nhưng cũng chính là hòn đá vấp ngã cho những kẻ không tin. Nguyện xin các người nhà Sion chúng ta đều có niềm tin chắc thật vào Đức Chúa Trời Mẹ và đi theo mọi nơi mà Mẹ dẫn dắt. CPN!

 • Thu Giang Tháng Sáu 23, 2018 at 10:14 sáng Reply

  Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Mẹ đã giải thích được mọi bí ẩn trong Kinh Thánh mà không một Hội Thánh nào lý giải được. Chỉ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể đến với Thánh Linh và Vợ Mới để nhận lãnh nước sự sống để được sự sống đời đời

 • Hằng Tháng Sáu 27, 2018 at 8:19 sáng Reply

  Khi đọc bài viết này làm tôi bỗng nhớ tới lời bài hát ” Khi còn ở đời này chúng tôi đã được gặp gỡ Đức Chúa Trời Cha Mẹ.. “.

 • Trần Thị Thùy Dương Tháng Sáu 27, 2018 at 12:00 chiều Reply

  Con Xin cảm tạ ĐCTM Mẹ đã đến thế gian này .để cứu rỗi cho Linh hon chúng con .con xin cảm tạ ĐCTC .cha đã đến thế gian này vào 2000 năm trước để cứu rỗi linh hồn chúng con nhưng không ai tin vào sự cứu rỗi của cha. Và giờ cha lại đến thế gian này lần thứ 2 để cứu chúng con. Vì những linh hồn tội lỗi chúng mà chịu khổ cực. Gánh tất thảy tội lỗi chúng con.vì chúng mà chịu mọi sự bắt bới. Con xin thật lòng cảm tạ ĐCTCM chúng con.

 • Thu Phương Tháng Bảy 28, 2018 at 7:25 sáng Reply

  Cảm tạ ĐCT Cha An Xang Hồng đã dạy dỗ cho chúng con lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ. Duy chỉ khi vâng phục và thực tiễn lời phán của Mẹ Giêrusalem thì chúng con mới được trở về Nước Thiên Đàn đời đời. Đức Chúa Trời đã trải bày thần tánh của Ngài thông qua muôn vật, dù bất cứ nơi đâu chúng ta cũng nhìn thấy được hình ảnh của Mẹ, là sự yêu thương và hy sinh vì chúng con.

 • NƯỚC THIÊN ĐÀNG VĨNH CỬU Tháng Bảy 31, 2018 at 4:45 sáng Reply

  Cảm tạ Cha Mẹ .Cảm tạ DCT Cha Mẹ đã cho phép con được biết sự mầu nhiệm trong Kinh Thánh ,cho con được ở trong tình yêu thương của DCT Cha Mẹ và các anh chị em người nhà NTĐ.Xin Cha MẸ thương xót chúng con là những kẻ bị yếu đuối đức tin và kiệt sức thì xin CHa Mẹ luôn ở bên và ban sức cho con ,xin Cha Mẹ cho chúng con đều được trở về NTĐ mà không ai bị bỏ lại .Xin Cha MẸ cứu chúng con ,cho chúng con được vế cùng Cha MẸ ! Cảm tạ Cha Mẹ đời đời

 • Mỹ Hoàng Tháng Tám 23, 2018 at 7:52 sáng Reply

  Con xin dâng cảm tạ lên ân điển cùng quyền phép của Đức Chúa Trời Êlohim đã tỏ cho con biết sự mầu nhiệm của Nước Thiên Đàng! CTCM đã cho con nhìn biết Jerusalem – Đức Chúa Trời Mẹ chân thật đời đời của chính chúng con.

 • Tình Yêu Của Mẹ Tháng Tám 29, 2018 at 4:52 sáng Reply

  Cảm tạ ân điển cùng quyền phép lớn lao của ĐCT Êlohim đã tỏ cho con biết sự mầu nhiệm trong các sự mầu nhiệm- ấy là sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ.?

 • Ts Ánh Tháng Chín 6, 2018 at 1:25 chiều Reply

  Thật cảm động biết bao về tình yêu thương vĩ đại của Mẹ. Không có điều gì trên thế gian so sánh được với tình yêu thương của Mẹ dành cho chúng con. Con thật có lỗi vì chưa làm được gì để báo đáp công ơn của Mẹ
  Con đã không làm tốt công việc mà Mẹ giao phó, con chưa chăm sóc tốt cho các ace, chưa chăm lo chu đáo cho các ace. Con thật xấu hổ và không biết phải làm gì đây

Leave a Comment